AZ Adventure s.r.o.

MYSTERY QUEST – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY[1]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1       Všechny únikové hry MYSTERY QUEST v Praze jsou provozovány společností AZ Adventure s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, Czech Republic, IČ: 08949883, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C 328052 (dále jen “Společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2       Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti www.mystery-quest.com

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1       Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované Společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Společnosti na základ rozhodnutí operátora či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.2       Před vstupem do příslušné únikové hry, účastník je povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).

2.3       Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.4       Únikové hry provozované Společností obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry.

2.5       Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.6       Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.

2.7       Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

2.8       Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

2.9      V obchodních prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit.

2.10       Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce. Společnost neodpovídá za škodu, ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

 

OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1      Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Společnosti či v obchodních prostorách Společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti a k nahlédnutí v obchodních prostorách Společnosti.

V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.

V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit.

Vstupné může být uhrazeno v hotovosti nebo platební kartou, avšak vždy před zahájením příslušné únikové hry.

3.2       V případě zarezervování termínu pro příslušnou únikovou hru na rezervačním systému Společnosti je účastník si oprávněn zvolit z následujících variant úhrady: (I) uhradit rezervační poplatek ve výši 300,- Kč (který bude následně odečten z celkové ceny vstupného) a zbývající část ceny vstupného následně uhradit před zahájením rezervované únikové hry; nebo (II) uhradit celou částku vstupného v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému Společnosti.

3.3       Pokud účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru déle než 24hodin před rezervovaným termínem, Společnost mu vrátí 100% účastníkem uhrazené částky. Pokud účastníkem zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, Společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku až do výše celkové ceny hry, nejméně však 300,- Kč, jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku.

3.4       Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení Společnosti.

3.5       Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď mailem: booking@mystery-quest.com nebo telefonicky: +420 777838760.

3.6       Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném Společností následně po provedení rezervace. Prosím vezměte na vědomí, že lokace pro jednotlivé únikové hry se mohou lišit.

3.7       Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora či vedení Společnosti.

3.8 Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

3.9       Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

 

PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1       Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Společnosti je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Účastníci také po dobu trvání hry jsou povinni odložit své ztišené telefonní zařízení a foto/video kamery do boxu, který jim poskytne operátor. Box bude po celou dobu trvání hry zamčený, a klíč bude uschován na recepci. Zamčený box účastníci si mohou vzít s sebou do prostorů hry.

Operátoři hry Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.

4.2       Účastníci jsou tímto Společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

5.1       Dárkové poukazy (vouchery) MYSTERY QUEST vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Společnosti, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob. Pokud dárkový poukaz bude využit k absolvování VIRTUAL Questu – nezáleží na počtu hráčů.

5.2       Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz MYSTERY QUEST platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení. Dárkové poukazy vystavené v prosinci 2017 mají prodlouženou platnost do 1.7.2018.

5.3       Ceny dárkových poukazů se mohou lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit.

5.4       Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

5.5       Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Společností či individuálně nabízenými Společnosti.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1       Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

6.2       V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

6.3       Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

6.4       Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.5       Webové stránky Společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

6.6       Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

6.7       Společnost není odpovědná za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém Společnosti.

6.8       V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Společnosti vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Společností.

 

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1       Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané Společností mohou být použity pouze pro potřeb Společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Společnost používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

Společnost AZ Adventure s.r.o.  je povinna zpracovávat některé vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy a zejména  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, když konkrétně zpracovává osobní údaje uvedené ve smlouvě (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd.), pro účely nabídky služeb či akcí společností pořádaných. Tyto údaje bude zpracovávat po dobu 10 let.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí zasílání nabídky služeb či akcí pořádaných společností AZ Adventure s.r.o. s cílem nabídnout Vám služby přizpůsobené oblasti vašeho zájmu a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Přijetím VOP prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu  nebo písemnou formou na adresu sídla společnosti. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení. Vezměte prosím na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům a právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů.

 

 

[1] MYSTERY QUEST ADVENTURE – verze 24.5.2018